Türkçe Öğretiminde Okuma Anlama Etkinlikleri

25.8.17 0 yorum

Okuma yöntemlerini kullanma
Ne Okuyacağız?
o  Öğretmen tarafından metinle ilgili resim, fotoğraf, karikatür, grafik gibi görsel unsurlar gösterilir. Öğrencilerin bunlar hakkında düşünmeleri ve okuyacakları ile ilgili tahminde bulunmaları istenir. Öğrenciler gruplara ayrılır. Fikirlerini belirtip tartışmaları için sözsüz müzik eşliğinde 5 dakika zaman tanınır. Her grubun söz alması sağlanır.
Ne Çağrıştırıyor?
q  Metnin başlığından hareketle beyin fırtınası yapılır ve söylenenlerden konu ile ilgili  olanlar sınıflandırılır.
Tekerleme söyleyelim
Bu etkinlik farklı şekillerde yapılabilir:
o  Öğrenciler gruplara ayrılır. Bir tekerleme verilerek gruptaki her öğrenci tarafından sırayla okunur.
o  Tekerleme bölünerek kartlara yazılır. Bu kartlar karışık bir şekilde tahtaya yapıştırılır. Öğrencilerden tekerlemenin aslını bulmaları istenir. 
o  Tekerlemeler, gruplara ayrılan öğrencile­re liste hâlinde dağıtılır. Her gru­bun, verilen tekerlemeyi hatasız okuyan öğrencisi/öğrencileri kendi grubu tarafından belirlenir ve bunlardan yeni gruplar oluşturularak verilen listedeki tekerlemeleri okumaları iste­nir. Grup oluşturma işlemi, tekerlemeyi en iyi okuyan öğrenci belirlenene kadar devam eder ve bu öğrenci ödüllen­dirilir.
Seslendirme
q  Öğrenciler gruplara ayrılır. Gruplar; pazara giden bir ailenin satıcılarla yaptığı konuşmalar, aile fertleri arasında geçen konuşmalar ve arkadaşlarıyla gittikleri bir gezi sırasında yaptıkları konuşmalardan birini seçerek yazıya geçirirler. Oluşturulan metin, şahıs kadrosunun karakter özelliklerini yansıtacak şekilde okunarak canlandırılır.
Resimleme
o  Öğrenciler gruplara ayrılır. Her gruba bir metin verilir. Verilen metinler grup içinde okunur. Her gruptan bir kişi metni özetler. Daha sonra grup üyeleri bir kâğıdı üç bölüme ayırarak metnin giriş, gelişme, sonuç bölümlerini resimlendirir ve metindeki uygun cümleleri resme yerleştirir. Yapılan resimler, grup üyeleri arasında değiştirilir.
Bulmaca çözme
Okunan metinlerden öğrenilen kelimelerle oluşturulmuş değişik yapılardaki bulmacalar çözülür.
Hikâye okuma
o  Atasözleri ve deyimlerin hikâyeleri okunur.

Kelime Küpü
o  Öğrenciler gruplara ayrılarak her gruba bir kelime küpü verilir. Metinde  karşılaşılan kelimeler, küpün farklı yüzlerine yazılır. Her kelimeye farklı puanlar verilir. Küp zar gibi sırayla atılarak öğrencilerden gelen kelimelerle ilgili birbirinden farklı cümleler oluşturmaları istenir. Arkadaşıyla aynı cümleyi kuran ve belirlenen sürede cümleleri söyleyemeyen öğrenci oyundan çekilir. Oyun sonunda en çok puan alan öğrenci birinci olur.
Bilgi kutusu oluşturma
o  Konu ile ilgili bilgiler kartlara yazılarak kutuya atılır, kutudan çekilen  kartlar gruplar hâlinde okunarak değerlendirilir.
Müzik eşliğinde şiir okuma
o  Şiir, muhtevasına uygun sözsüz bir müzik eşliğinde okunur
Kelime listeleme
o  Fikir veya duygu belirten kelimeler şemaya yerleştirilir.
Canlanan Hikâyeler
o  Öğrencilerden biri be­ğendiği bir hikâyeyi seçer. Kendisini hikâyedeki şahıs veya varlık kadrosundan birinin yerine koyar. Hikâyenin konusuna ve canlandırdığı şahıs veya varlığın özelliğine uygun kostüm giyerek sınıf or­tamında kendi bakış açısından hikâyeyi anlatır.
Hikâye anlatma
o  Okunan metne benzer bir hikâye oluşturulup anlatılır.
Çözüm üretme
o  Metinde ortaya konan sorunlara Ben olsaydım... ifadesiyle çözüm aranır.
Tamamlama
o  Metinden uygun cümleler seçilerek sebep ve sonuç bildiren uygun ifadelerle tamamlanır
Pandomima
o  Metindeki olay sözsüz olarak canlandırılır
Gezi
o  Millî ve evrensel kültür değerlerini tanımaya yönelik geziler düzenlenir.
o  Kütüphanelere gezi düzenlenir.
Farkını Bul!
o  Öğrencilere farklı şiir ve düz yazı metinleri dinletilir. Bu metinler söyleyiş ve  ahenk unsurları yönünden farklılıkları belirtilerek karşılaştırılır. Karşılaştırma sonunda şiirin özellikleri belirlenir.

Balon doldurma
o  Metinde geçen konuyla/temayla ilgili verilen karikatürlerdeki konuşma balonları doldurulur.
Gören Ben, Oynayan Ben:
o  İşlenen konuyla/temayla ilgili kavramlar, oluşturulan gruplara ders dışında hazırlanmak üzere dağıtılır. Gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra senaryolar oluşturularak sınıfta canlandırılır.
Yap-boz
o  Metin parçalara ayrılır. Karışık olarak verilen bölümler kronolojik sıraya göre düzenlenir. Düzenlenen metin özetlenir.
Gündemdekiler
o  Okunan bir metnin yazarıyla hayalî bir söyleşi yapılır.
Kavram kutusu
o  Konuyla ilgili kavramların yazıldığı kartlar, kutuya atılır. Her grup seçtiği kavramla ilgili araştırma yapar ve araştırma sonuçlarını birbirine okur.
Kendi kitabını oluşturma
o  Öğrencilerden bir konuyla ilgili araştırma yapmaları istenir. Konuyla ilgili  edinilen bilgiler, duygu ve düşünceler yazılır. Toplanan basılı materyallerdeki fotoğraf, resim gibi unsurlardan yararlanılarak bir kitap oluşturulur. Hazırlanan kitaba uygun kapak tasarımı yapılır.
Onu tanıyorum
o  Atatürk’ün hayatını anlatan bir zaman çizelgesi hazırlanır. Öğrencilerin yazdıkları kronolojik sıraya konularak kitap haline getirilir ve sınıf kitaplığına yerleştirilir. 
Şiir dinletisi
o  Bir şairin şiirlerinden oluşan dinleti düzenlenir.
o  Belli bir konuda farklı şairlerin şiirlerinden oluşan bir dinleti düzenlenir.
Ritim tutma
o  Okunan şiirin ahengine uygun olarak ritim tutulur.
Haftanın hikâyesi
o  Öğrenciler tarafından okunan hikâyeler belirli aralıklarla sınıf ortamında paylaşılır. Okuduğu hikayeyi en güzel şekilde anlatan öğrenci belirlenerek ödüllendirilir.
Kitap sergisi
o  Sınıfta veya okulda konuya, yazara, türe göre kitap sergileri düzenlenir

Pano düzenleme
o  Öğrencilerin sınıf veya okul panolarına yazdıklarıyla veya seçtikleri metinlerle katılmaları sağlanır
Pano okuma
o  Pano okuma yönergesi hazırlanarak öğrencilerden yönergeye uygun okuma yapmaları istenir.
Kitap torbası”
o  Birkaç torba hazırlanarak numaralandırılır. Önceden gruplandırılan kitapların adları kağıtlara yazılarak torbaya konur. Öğrenciler her hafta bu torbalardan bir kitap seçerek okurlar. Okuma sürecine aileler de dinleyici veya okuyucu olarak katılabilirler.
Bulmaca çözme
o  Okunan metinden hareketle hazırlanan bulmacalar çözülür.
Oyunlaştırma
o  Metinde geçen bir deyim veya atasözüyle ilgili  oyun hazırlanır.

0 yorum:

Yorum Gönder

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı